Otwarty konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów

herb small

ZARZĄDZENIE NR 38 /2016 BURMISTRZA GMINY WOŁÓW z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 33, art.11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodano: Poniedziałek, 29 lutego 2016