Najładniejsza wieś Gminy Wołów w roku 2016

Najładniejsza wieś, posesja, balkon 2015 - 25

„Najładniejsza wieś Gminy Wołów w roku 2016", „Najładniejsza posesja indywidualna/wspólna Gminy Wołów w roku 2016"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515; z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na: „Najładniejszą wieś Gminy Wołów w roku 2016" i „Najładniejszą posesję indywidualną/wspólną Gminy Wołów w roku 2016".

§ 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. według zasad określonych w Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do rozstrzygnięcia konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) przewodnicząca komisji - Agnieszka Krupa
2) członek komisji - Małgorzata Hermaszewska
3) członek komisji – Wiesława Sawa
4) członek komisji – Stanisława Gibek
5 członek komisji – Elżbieta Rusińska

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodano: Środa, 13 kwietnia 2016