Sprzedaż nieruchomości - Wołów, ul. Powstańców Śląskich (5/4 Am 28). III ustny przetarg.

herb small

Zgodnie z art. 39 ust.2 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.
I przetarg został przeprowadzony 08.01.2016 r.
II przetarg został przeprowadzony w dniu 15.03.2016 r.

Wołów, ul. Powstańców Śląskich

1. Opis nieruchomości

Działka niezabudowana nr 5/4 Am 28 o pow. 0,0131 ha.
Księga Wieczysta nr WR1L/00025104/1
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem MN/38 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej symbolem OW oraz w strefie „B" ochrony konserwatorskiej.
Działka stanowi dojście i dojazd do lokalu nr 1 w budynku nr 45 przy ul. Inwalidów Wojennych. Przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 5/4 Am 28 na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 45 przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie na działce nr 6 Am 28.
Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

2. Warunki przetargu.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 4.550,00 zł. + 23 % VAT
Wadium – 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Warunki udziału w przetargu.

Działka nr 5/4 Am 28 może zostać zagospodarowana jedynie przez właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących.
Z tego powodu przetarg na jej sprzedaż jest ograniczony do tych osób, które do 27.05.2016 r. złożą w Urzędzie Miejskim w Wołowie (Rynek 34):
1) zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,
2) dokument potwierdzający prawo własności lub współwłasności, użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do działki nr 5/4 Am 28.
Zgłoszenie można złożyć drogą pocztową a za datę wpływu uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Wadium musi zostać wniesione do 27.05.2016 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (przybudówka B) w dniu 02.06.2016 r.

4. Termin i miejsce przetargu

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 06.06.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

5. Pozostałe warunki
1) Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.
2) W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.
3) Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
4) Przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.
5) Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
6) Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy, w tym koszty związane z ustanowieniem służebności, o której mowa w pkt.1 - Opis nieruchomości.
7) W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.
8) Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/319 13 15, 71/319 13 14.

Dodano: Wtorek, 26 kwietnia 2016