Sprzedaż nieruchomości - Wołów, ul. Ludowa (dawny młyn) - I rokowania.

herb small

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz.1774 ze zm. ) oraz § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o sprzedaży w drodze I rokowań nieruchomości położonej w obrębie miasta Wołów.

Wołów – ul. Ludowa (dawny młyn)

§ 1 Opis nieruchomości

1. Nieruchomość zabudowana o pow. 0,5113 ha składająca się z działek nr: 10/13 Am 29, 10/15 Am 29 i 10/16 Am 29.
2. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona:
- Bi (inne tereny zabudowane) - 0,1888 ha,
- Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane) - 0,3225 ha.
3. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00026447/4.
4. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolem MWU/2 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej i w granicach strefy OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
5. Na działce nr 10/13 Am 29 znajduje się nieużytkowany budynek produkcyjno – magazynowy (były młyn) oraz komin wolnostojący.
Powierzchnia użytkowa budynku - 3983,80 m2 .
Kubatura – 11002,89 m3.
Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6. Obciążenia i ograniczenia na rzecz osób trzecich:
1) w dziale III Księgi Wieczystej nr WR1L/00026447/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 10/14 Am 29 o pow. 0,0739 ha, położonej w Wołowie przy ul. Ludowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta WR1L/00044267/0 polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez część działki nr 10/16 Am 29 o pow. 0,0582 ha położonej w Wołowie, leżącą między działką nr 10/9 a budynkiem znajdującym się na działce nr 10/14 , w celu uzyskania przez właścicieli działki nr 10/14 dostępu do drogi publicznej (ul. Ludowa).
2) na działce nr 10/13 znajduje się studnia kanalizacyjna z przyłączem kanalizacji deszczowej od budynku nr 2 przy ul. Inwalidów Wojennych. Ponadto na mapie zasadniczej na nieruchomości uwidoczniona jest przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć telefoniczna.
W razie ujawnienia, iż przez nieruchomość przechodzą inne niezinwentaryzowane sieci infrastruktury technicznej, wszelkie uzgodnienia dotyczące zagospodarowania terenu, modernizacji sieci, udostępnienia w razie awarii, Nabywca przeprowadzać będzie z dysponentami sieci, bez prawa roszczeń z tego tytułu do Gminy Wołów.
3) na nieruchomości znajdują się:
a) tablica reklamowa na budynku umieszczona na podstawie umowy zawartej do 30.06.2016r.
b) tablica reklamowa na działce nr 10/13 umieszczona na podstawie umowy zawartej do 07.08.2017r.
Poza tym nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
7. Nieruchomość jest porośnięta drzewostanem i krzewami. Ich wycinka będzie mogła nastąpić na koszt nabywcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.
8. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym opisanym w operacie szacunkowym z dnia 10.08.2015 r. sporządzonym na zlecenie Gminy Wołów a będącym podstawą ustalenia ceny.

§ 2 Warunki rokowań

1. Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
2. Cena wywoławcza do rokowań - 330.325,60 zł. plus podatek od towarów i usług wg stawki 23 %, który zostanie doliczony do 16,64 % ceny, co odpowiada udziałowi wartości niezabudowanych działek nr 10/15 i 10/16 Am 29 w wartości całej nieruchomości.
3. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie pokój nr 14.

§ 3 Warunki udziału w rokowaniach

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach winny wpłacić do dnia 23.06.2016 r. gotówką lub przelewem, zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 34.000,00 zł, w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.
2. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
3. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Rokowania ul. Ludowa" w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34) do dnia 23.06.2016 r. Zgłoszenie można złożyć drogą pocztową a za datę wpływu uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Wołowie.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki, o której mowa w § 3 pkt. 1 lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 3 pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

§ 4 Termin i miejsce rokowań

1. Rokowania zostaną przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, w sali sesyjnej w dniu 29.06.2016 r. o godz. 11.00.
2. Oferenci winni przed przystąpieniem do rokowań przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.
3. Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia oraz zakwalifikowanie do ustnej części rokowań nastąpi w obecności uczestników rokowań w dniu 29.06.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali sesyjnej.
§ 5 Pozostałe informacje.

1. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone 2 ustne przetargi nieograniczone w dniach 21.12.2015 r. i 16.03.2016 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
2. W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w wyznaczonym miejscu i terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na jej rzecz.
3. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 14.

 

Dodano: Wtorek, 26 kwietnia 2016