Konkurs - dofinansowanie wkładu własnego

herb small

Otwarty konkurs ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów".

 

 

 

 


I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

1. Rodzaj zadania: Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów.
2. Środki z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych należy rozumieć jako środki finansowe pochodzące spoza budżetu Gminy Wołów.
3. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2016 r. wynosi 7.500 zł.
4. Gmina Wołów zrealizowała w 2015 r. zadania publiczne z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na łączną kwotę 5.000 zł.

II. Cele konkursu.

Konkurs ma na celu dofinansowanie projektów, służących realizacji zadań publicznych, na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy Wołów, określonych w rozdziale VI Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016, na które oferenci pozyskali lub są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja kończy się nie później niż 31.12.2016 r.
2. Czas realizacji zadania obejmuje: okres przygotowania zadania, jego przeprowadzenie oraz zakończenie.
3. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne, zakup wyposażenia lokali, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Wołów.
2. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub ww. podmiotów działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną wraz z umową partnerską lub oświadczeniem partnera.
3. Oferta, która kiedykolwiek otrzymała dofinansowanie z budżetu Gminy Wołów, nie może być złożona do ponownego dofinansowania w ramach niniejszego zadania.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Wołów.
5. W przypadku, gdy oferent jest w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a wniosek złożony do Urzędu Miejskiego w Wołowie został zaakceptowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, Gmina Wołów złoży stosowne oświadczenie, jako dokument potwierdzający udział w dofinansowaniu zadania o treści: „Oświadczam, że do realizacji zadania pod nazwą (...) zapewniony zostanie wkład własny w wysokości (...) po spełnieniu warunku opisanego w pkt IV ust. 6 załącznika do zarządzenia nr 110/2016 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 10 czerwca 2016 r. ".
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, środki przyznane w ramach dotacji zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy oferenta po przedłożeniu do Urzędu Miejskiego w Wołowie kserokopii umowy potwierdzającej fakt pozyskania przez niego środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia dofinansowania, w ramach negocjacji, przed podpisaniem umowy.
8. Suma przyznanych dofinansowań nie przekroczy kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zadania.
9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

V. Warunki składania ofert.

1. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone w sposób czytelny na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25).
2. Wymagane są następujące załączniki do oferty:
1) kopia wniosku o dotację ze środków zewnętrznych. W przypadku składania dokumentu w języku obcym, musi być on dodatkowo przetłumaczony na język polski (tłumaczenie zwykłe),
2) oświadczenie o podpisanej umowie przyznającej dotację ze środków zewnętrznych lub o oczekiwaniu na przyznanie dotacji,
3) kopia aktualnego odpisu dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji,
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
5) oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach,
6) w przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego oraz dokument upoważniający jednego z partnerów do działania w imieniu oferenta.
3. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wołowie w Punkcie Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
5. Oferty można składać do dnia 4.07.2016 r. O dacie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołowie.
6. Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

VI. Termin i tryb wyboru oferty.

1. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
2. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podane niżej kryteria dokona Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy Wołów.
3. Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy Wołów.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie oraz na stronie internetowej www.wolow.pl.)
5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
6. Gmina Wołów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych bądź zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności.

VII. Kryteria wyboru ofert.

1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowości złożenia oferty,
3) ocena kompletności załączonej dokumentacji.
2. Kryteria merytoryczne:
1. zawartość merytoryczna oferty,
2. nowatorstwo projektu,
3. przewidywany krąg odbiorców,
4. wpływ na promocję gminy,
5. budżet:
a) rzetelność i celowość przedstawionego kosztorysu,
b) adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań i efektów;
6. potencjał realizacyjny:
a) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
b) posiadane zasoby kadrowe,
c) posiadane zasoby rzeczowe.
3. Poszczególne kryteria oceniane będą w skali 0-5 punktów. Oferty będą odrzucone, jeśli uzyskają poniżej 50% maksymalnej ilości punków możliwych do zdobycia.

Dodano: Wtorek, 14 czerwca 2016