Sprzedaż nieruchomości - Pełczyn (216 Am 1). II ustny przetarg,

herb small

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pełczynie.
I przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 23.05.2016 r.

Pełczyn

Działka niezabudowana nr 216 Am 1 o pow. 0,1281 ha, Księga Wieczysta nr WR1L/00024190/3.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem: P/2 - przeznaczenie podstawowe – tereny działalności przemysłowej, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku symbolem OW - równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków, w strefie B ochrony konserwatorskiej, w zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 „Pradolina Barycz-Głogów". W rejestrze gruntów działka oznaczona jest symbolem Br-RVI - grunty rolne zabudowane. Na działce ruiny budynku gospodarczego do rozbiórki.
Na działce znajdują się sieci kanalizacyjne, w tym czynny kanał sanitarny Φ 200 PK, w związku z tym przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 2/2 Am 44 w Wołowie polegająca na prawie dostępu do działki nr 216 Am 1 w celu eksploatacji, konserwacji, modernizacji i kontroli sieci oraz wszelkich napraw i remontów jak również usuwania awarii sieci sanitarnej. Ponadto na działce posadowione są dwa podwójne słupy linii niskiego napięcia, słup telekomunikacyjny oraz słup betonowy, na którym jest bocianie gniazdo. Nad działka biegną napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjna.
Działka zadrzewiona i zakrzaczona ewentualna wycinka istniejącego drzewostanu będzie mogła nastąpić na koszt nabywcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.
Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Na działce sąsiedniej nr 695 znajduje się budynek gospodarczy mający bramę wjazdową od strony działki nr 216. Właściciel działki sąsiedniej uzgodni z nabywcą działki nr 216 kwestie wjazdu do budynku gospodarczego i w związku z tym nie będzie wnosił w stosunku do Gminy żadnych roszczeń z tego tytułu.
Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 45.900,00 zł. + 23 % VAT
Wadium – 4.600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 25.07.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).
Wadium musi zostać wniesione do 20.07.2016 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Wołów wpłaconą kwotą. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć dowód tożsamości. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, zobowiązany jest on złożyć przed przystąpieniem do przetargu dokument pełnomocnictwa.
Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium. Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.
W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub przedłożenie przez oferenta zgody jego współmałżonka, wyrażonej w formie aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

Dodano: Wtorek, 28 czerwca 2016