Sprzedaż nieruchomości - Wołów, ul. Spacerowa (7 AM 41). II ustny przetarg.

herb small

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2015 poz. 1774) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.
I przetarg został przeprowadzony 09.06.2016 r.

Wołów, ul. Spacerowa

Działka niezabudowana nr 7 AM 41 o pow. 0,4184 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00039997/8
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem MN/67 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej o niskiej intensywności zabudowy, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Ewentualne ustanowienie drogi koniecznej wraz z kosztami obciążać będzie nabywcę nieruchomości.
Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej Ks 300 i znajdują się na niej studnie rewizyjne. Przy sprzedaży działki zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 2/2 Am 44 w Wołowie polegająca na prawie dostępu do działki nr 7 Am 41 w celu eksploatacji, konserwacji, modernizacji i kontroli sieci oraz wszelkich napraw i remontów jak również usuwania awarii sieci.
Na mapie zasadniczej uwidoczniona jest również sieć gazowa średniego ciśnienia.
Działka jest przedmiotem dzierżawy na cele rolne na podstawie umowy zawartej do 31.12.2016 r.
Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Sprzedaż nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 193.500,00 zł. + 23 % VAT
Wadium – 20.000,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 11.08.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).
Wadium musi zostać wniesione do 05.08.2016 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.
Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.
Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.
Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.
W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 14.

Dodano: Wtorek, 05 lipca 2016