Zbieramy pomysły na projekty rewitalizacyjne

a

Gmina Wołów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów. Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia. Jednym z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia. Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania  ukierunkowane bezpośrednio  na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym na kwestie infrastrukturalne. Propozycje projektów powinny:

  • przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
  • być realizowane tylko na obszarze wskazanym do rewitalizacji - teren wskazany na załączniku w postaci mapy (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji).

W związku z faktem, że ujęcie przedsięwzięcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wołów, jest warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zapraszamy organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną, do zgłaszania swoich propozycji projektowych do 12 sierpnia 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie, poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej fiszki projektowej, której wzór został zamieszczony poniżej.

Dodano: Poniedziałek, 01 sierpnia 2016