Ogłoszenie o naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2015/08/FEPR-DS-UE-EFRR-kolor.jpg

Wołów, dnia 06.03.2017r.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/ Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działania 4.1 – Gospodarka odpadami

Gmina Wołów w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 2017 ze zmianami), ogłasza otwarty nabór Partnera/ Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działania 4.1 – Gospodarka odpadami.

Gmina Wołów jako lider projektu partnerskiego realizowanego wspólnie z: Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Milicz, Gminą Żmigród, Gminą Wisznia Mała, Gminą Prusice, ogłasza otwarty nabór nabór Partnera (spoza sektora finansów publicznych) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi (budowa infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów) oraz jako element uzupełniający działania z zakresu edukacji ekologicznej dot. promującej właściwe postępowanie z odpadami w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).

Projekt będzie przygotowany i realizowany w partnerstwie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wołów a Partnerem/ Partnerami spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

 

I. Zakres tematyczny partnerstwa:

Proponowany zakres zadań dla Partnera z sektora spoza finansów publicznych jest następujący:

 • przygotowanie wspólnie z Gminą Wołów (pełniącą rolę Lidera) końcowego zakresu projektu w części dot. edukacji ekologicznej;
 • opracowanie i przeprowadzenie działań społecznych i edukacyjnych z zakresu ekologii i właściwej gospodarki odpadami;
 • wspólne zarządzanie projektem;
 • zaplanowanie, uzgodnienie i prowadzenie z pozostałymi Partnerami w projekcie działań informacyjno – promocyjnych.

 

II. Spodziewany czas realizacji projektu:

2018 – 2019

 

III. Typy instytucji, z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu:

Zgodnie z regulaminem naboru podmiotami, które mogą realizować działania z zakresu edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing) są:

 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • MŚP;
 • organizacje badawcze;
 • konsorcja naukowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

IV. Wybór partnera:  

 1. Partnerzy zostaną wybrani przez 3 - osobową Komisję ds. oceny wniosków powołaną przez Burmistrza Gminy Wołów.
 2. W realizacji projektu będą uczestniczyli partnerzy, którzy uzyskają najwyższe oceny punktowe wg przyjętych kryteriów konkursu, tj. kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych, tj. w zakresie zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, wkładu partnera w realizację celu partnerstwa w zakresie zasobów ludzkich, organizacyjnych i merytorycznych oraz w zakresie posiadania doświadczenia w realizacji projektów/działań o podobnym charakterze.
 3. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania konkursowego. Informacja o podmiocie/podmiotach, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej gminy.

 

V. Ważne informacje dla potencjalnych partnerów:

Definicja partnerstwa oraz wszelkie informacje o wsparciu finansowym w ramach przedmiotowego naboru (RPDS.04.01.00-IZ.00-02-225/17) znaleźć można pod adresem:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-4-1-gospodarka-odpadami/

 

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby finansowe, ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji projektu w zakresie przewidzianym do realizacji dla partnera.
 3. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera w szczególności wykazujący doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy
 2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Opis dotychczasowej działalności pozwalającej ocenić doświadczenie partnera.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert: 27.03.2017 r.

Urząd Miejski w Wołowie

ul. Rynek 34, 56-100 Wołów

Biuro Obsługi Klienta

w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Wołowie

ul. Rynek 34, 56-100 Wołów

- uwaga decyduje data wpływu

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłaszający nie zwraca nadesłanych ofert.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem:

Otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach RPO WD 2014-2020 - Działanie 4.1 Gospodarka odpadami

 

IX. Postanowienia końcowe:

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a) zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyboru Partnera i bez podania przyczyny zakończenia postępowania przed czasem;

b) zmiany umowy partnerskiej, w zakresie wynikającym z dokuemnatcji konkursowej działania;

c) wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu;

d)negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania;

 

2. Ogłaszający przed podpisaniem porozumienia o partnerstwie, może żądać od wybranego Partnera lub Partnerów przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz złożenia stosownych wyjaśnień.

3. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty udziału podmiotów w naborze partnera do projektu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie podmiot biorący udział w naborze poniósł w związku z unieważnieniem postępowania przed wyborem partnera.

4. Ogłoszony wybór Partnera jest ostateczny i nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

Dodano: Poniedziałek, 06 marca 2017