Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Stary Wołów o nieuregulowanym stanie prawnym

herb small

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Stary Wołów o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 557 o pow. 0,32 ha, położonej w miejscowości Stary Wołów, Gmina Wołów, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00015481/4.

Podział ma na celu pozyskanie nieruchomości pod drogę publiczną.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, winny zgłosić się w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie, na stronie internetowej www.wolow.pl, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Dodano: Czwartek, 06 kwietnia 2017