Projekt "Dolnośląskie Kobiety Biznesu"

Dolnośląskie Kobiety Biznesu - plakat

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:


„DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU"
RPDS.08.03.00-02-0003/16


Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych:
- w wieku od 30 roku życia;
- o niskich kwalifikacjach (9 UP), posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);
- uczących się lub zamieszkujących powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, strzeliński, ząbkowicki w województwie dolnośląskim;
- zamieszkujących obszary wiejskie- 40% (12 UP);
- posiadających gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych.

Ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych, w przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z KRUS do ZUS. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu oferujemy:
- doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania;
- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z opracowaniem i wdrożeniem biznes planu;
- szkolenia uzupełniające (do wyboru: szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości oraz skutecznego marketingu w przedsiębiorstwie)
- BEZZWROTNĄ DOTACJĘ NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KWOCIE 23 TYŚ. ZŁ.
-FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE NA POKRYCIE OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI max. do 1850 zł. brutto
- indywidualne usługi doradczo-szkoleniowe podczas prowadzenia działalności gospodarczej ze strony specjalistów do spraw prawnych, podatkowych i marketingowych;

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W szczególności zapraszamy: osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące obszary wiejskie

Ponadto zapewniamy:

Wykwalifikowaną kadrę doradców

Catering podczas szkoleń grupowych

Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i grupowe

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

Materiały dydaktyczno- szkoleniowe

Celem projektu jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników , a także podniesiona zdolność do samozatrudnienia przez 30 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Efektem podjętych działań będzie uzyskanie miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przez 30 kobiet , po zakończeniu realizacji projektu , dzięki czemu wyrównane zostaną ich szanse na ryku pracy. Wzrośnie również świadomość kobiet i mężczyzn nt. zasady równości szans oraz jej praktycznego zastosowania w życiu zawodowym oraz społecznym.

Wartość projektu: 1 891 332,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 607 632,20 zł.

Kontakt:

Tel. 519 560 135
e-mail: kobietybiznesu@terra-szkolenia.pl

http://projektyterra.pl/dolnoslaskie-kobiety-biznesu/

 

                                                               

 

Dodano: Czwartek, 18 maja 2017