Usuwanie azbestu

Azbest - obrazek

Już kolejny raz Gmina Wołów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wołów. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy w 2017 r. mogli bezpłatnie skorzystać z demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.np. pokrycia dachowego. Zadanie wykonane zostało przez firmę IMAK Krzysztof Szymczak, ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice, z którym Gmina Wołów podpisała umowę. Usunięto 28,225 Mg wyrobów zawierających azbest. Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW wynosi 14 810,40 zł.

Jednocześnie informujemy, że wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Ponadto każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany dokonywać inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Dokonuje się jej poprzez sporządzenie spisu z natury, w formie określonej w załącznikach do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r). i przedkłada taką informację Burmistrzowi. Informacja ta powinna być aktualizowana corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Brak realizacji tego obowiązku naraża właściciela na określone w ustawie sankcje w trybie kodeksu ds. wykroczeń. Jest również podstawą do odmowy udzielenia przez Gminę pomocy finansowej przy usuwaniu azbestu.

Dodano: Wtorek, 24 października 2017