Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2015/08/FEPR-DS-UE-EFRR-kolor.jpg

Wołów, dnia 28.03.2017r.

 

Ogłoszenie o wyborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działania 4.1 – Gospodarka odpadami

Gmina Wołów w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 2017 ze zmianami), informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru Partnera/ Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działania 4.1 – Gospodarka odpadami, jako Partner została wybrana:

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica

www.zielonaakcja.pl

Dodano: Wtorek, 28 marca 2017