Przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi.

herb small

Na podstawie § 2 ust. 1 i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) Burmisrz Gminy Wołów ogłasza przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski przyjmowane w terminie do 09.02.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wołowie pokój 16c

 

Wymagania:

 

1) miejsce zamieszkania na terenie Gminy

 

2) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

 

2) ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub

 

3) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż

pracy w gospodarstwie rolnym, lub

 

4) ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły

zasadniczej kształcących w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu

pracy w gospodarstwie rolnym, lub

 

5) ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej

kształcących w zawodach innych niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letniego stażu pracy

w gospodarstwie rolnym,

 

6) złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

 

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie

w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

 

Dodano: Środa, 10 stycznia 2018