Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów.

Burmistrz Gminy Wołów na podstawie art. 11 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 7073), art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wołowie Nr XLIX/307/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany studiom wraz z prognozą oddziaływanie na środowisko od 4 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów, w godz. 8:00 – 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie w godz. 14:00

Dodano: Środa, 20 czerwca 2018