Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenia Burmistrza  z dnia 27 lipca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Krzydlinie Wielkiej, Krzydlinie Małej, Domaszkowie i Glinianach.

Burmistrz Gminy Wołów na podstawie art. 17 pkt 9) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), a art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwał Rady Miejskiej w Wołowie.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 8 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, w godzinach 8:00 – 15:00

 

Dodano: Wtorek, 31 lipca 2018