Sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

herb small

SPRAWOZDANIE
z konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 wprowadzono ogłoszeniem Burmistrza Gminy Wołów z dnia 10 września 2018r. zamieszczonym (wraz z projektem konsultowanej uchwały oraz formularzem do zgłaszania uwag) 11.09.2018r. na stronach: www. wolow.pl, www.bip.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie. Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu uchwały należało zgłaszać w terminie od 11.09.2018 r. do 27.09.2018 r. na obowiązującym formularzu osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 34, 56-100 Wołów, pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renata.studenna@wolow.pl lub patrycja.olech@wolow.pl.

W wyżej wskazanym terminie do Urzędu Miejskiego nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 był Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą nr LIII/384/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dodano: Piątek, 28 września 2018