Kwalifikacja wojskowa 2019

wojsko

W dniach od 19 lutego do 1 marca 2019 r. na terenie Powiatu Wołowskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, której celem będzie weryfikacja młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji zdrowotnych dla potrzeb czynnej służby wojskowej. Termin kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Wołów został wyznaczony na okres 19-22 lutego 2019 r.

Kwalifikacja będzie odbywać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie (zamek), przy Placu Piastowskim 2, w godzinach 8:00 – 11:00.

 

Co to jest „kwalifikacja wojskowa”?

 • Kwalifikacja wojskowa w obecnej postaci jest przeprowadzana na terytorium RP od 2009 roku. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej tj. zakwalifikowanie do jednej z czterech kategorii zdolności: A, B, D lub E, osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
 • Osoba, wobec której orzeczona zostanie kategoria A, B lub E – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia), zostanie przeniesiona z urzędu do rezerwy, a tym samym będzie miała uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Osoba, wobec której orzeczona zostanie kategoria D – zostanie uznana za trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a tym samym nie podlega obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Kto podlega kwalifikacji wojskowej w 2019 roku?

W bieżącym roku kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na terenie Gminy Wołów na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące: 

a. mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

b. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c. osoby urodzone w latach 1998-99, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKL), ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKL), ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21.XI.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
 • zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowe i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21.XI.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy; 

d. kobiety urodzone w latach 1995-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które:

1) w danym roku akademickim kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego,

2) kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii

 • poddaje się obowiązkowi stawienia się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

e. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

WAŻNE!!!

Osoby, które podlegają kwalifikacji na terenie naszej Gminy i otrzymały imienne wezwania ze wskazaniem terminu stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską, winne posiadać ze sobą :
1/ dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
2/ aktualne zdjęcie o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy
3/ dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (nieobowiązkowo)
4/ w uzasadnionych przypadkach – dokumentację medyczną

Uregulowany stosunek do służby wojskowej umożliwi w przyszłości staranie się do pracy w służbach mundurowych oraz ułatwi postępowanie przed instytucjami finansowymi. W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie kwalifikacji wojskowej – proszę dzwonić do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wołowie - kontakt telefoniczny: 71/319 13 25 lub 71 319 13 05.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2018.1459)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej ( Dz.U.2017.1980)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U.2018.1982)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2017.944)
Dodano: Piątek, 11 stycznia 2019