Deklaracja D-1

Urząd Miejski w Wołowie informuje, że Deklaracje D-1 oraz korekty Deklaracji D-1 należy składać w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miejskiego w Wołowie, przy ul. Piłsudskiego 27 (w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), I piętro, pok. nr 1 i 6, tel. 71/380-96-05 lub 515-444-106.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI D-1 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOŁÓW.

 

Urząd Miejski w Wołowie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, udostępniamy Państwu Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podanie informacji dot. m.in. właściciela, lokalizacji, liczby osób zamieszkałych wraz z ich wykazem. Na podstawie deklaracji oraz ich weryfikacji będzie naliczana opłata za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku nie złożenia wymaganej deklaracji w terminie, dane do naliczania opłat będą pobrane z ewidencji prowadzonych przez Urząd Miejski w Wołowie - ewidencji ludności, podatkowej.

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie i złożyć w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miejskiego w Wołowie, przy ul. Piłsudskiego 27 (w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), I piętro, pok. nr 1 i 6.

 

W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się część mieszkalna i część niezamieszkała, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza należy złożyć dwie odrębne deklaracje – oddzielnie dla każdej części nieruchomości, zgodnie ze wzorami deklaracji określonymi w Uchwale Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz Uchwale Nr XLVII/305/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym przypadku stanowi sumę opłat wyliczonych odrębnie w każdej deklaracji.

 

Jeżeli właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość na terenie gminy Wołów, na której zamieszkują mieszkańcy (np. dwie nieruchomości zamieszkałe położone w różnych miejscowościach, kilka lokali mieszkalnych znajdujących się w jednym budynku) lub na której nie zamieszkują mieszkańcy, wówczas dla każdej nieruchomości składa oddzielną deklarację.

 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy to przede wszystkim domy jednorodzinne, kamienice, bloki przeznaczone do celów mieszkalnych. W imieniu mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarządca nieruchomości, zarząd wspólnoty lub zarząd spółdzielni. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne to np. lokale gastronomiczne, handlowe, biura, zakłady usługowe, produkcyjne, szkoły, przedszkola, cmentarze, ogrody działkowe itp. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych stanowi iloczyn stawki opłaty oraz liczby pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi powstałymi na terenie danej nieruchomości.

 

WYPEŁNIENIE DEKLARACJI przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 

 1. Wypełnianie deklaracji rozpoczyna się od punktu B, w którym należy zaznaczyć pozycję „Złożenie deklaracji”, ponieważ deklaracje składane do 31 marca 2013 roku są pierwszymi deklaracjami. W przypadku aktualizacji danych zawartych w pierwszej deklaracji np. gdy zmieni się sposób zbierania odpadów, lub liczba zamieszkałych osób, właściciel nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmian zobowiązany jest złożyć nową deklarację. Wówczas należałoby zaznaczyć pozycję „Korekta deklaracji” i wpisać datę zaistnienia tych zmian.
 2. W punkcie C deklaracji należy zaznaczyć podstawę władania nieruchomością, tzn. czy jest to właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, współwłaściciel, zarządca nieruchomości wspólnej, czy najemca bądź dzierżawca.
 3. W punkcie D  należy podać dane dotyczące podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji i nieruchomości, na której powstają odpady, takie jak: dane osobowe, dane adresowe podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji i nieruchomości, na której powstają odpady. W przypadku współwłasności dane osobowe i adresowe współwłaścicieli należy podać w punkcie D.2 deklaracji. W przypadku osób upoważnionych do reprezentacji właściciela nieruchomości w punkcie D.2 w polach 32-36 należy podać dane osobowe i adresowe, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo (szczegółowe lub ogólne, z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
 4. W punkcie E.1 należy podać nazwiska oraz imiona osób zamieszkujących daną nieruchomość, ponieważ opłata naliczana jest w zależności od liczby osób zamieszkałych. Jeżeli w danym lokalu liczba osób zameldowanych różni się od liczby osób faktycznie zamieszkałych do deklaracji, należy dołączyć dokument potwierdzający, że te osoby uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami poza miejscem zameldowania. Każdą zmianę liczby osób należy zgłosić w formie korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 1. W punkcie E.2 należy podać łączną liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości.
 2. W punkcie E.3, w polu 84, należy poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu określić sposób zbierania i odbierania odpadów z nieruchomości, tj. selektywny (gdy na nieruchomości oddzielnie zbierane i odbierane będą, jeżeli powstają: papier i tekstylia, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz pozostałe odpady zmieszane) lub zmieszany (gdy na terenie nieruchomości nie będą segregowane i wszystkie wrzucane będą do jednego pojemnika na odpady zmieszane).
 3. W punkcie E.3, w polu 85, należy poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu określić czy na danej nieruchomości zbierane będą sezonowo (wiosna, lato, jesień) odpady zielone w postaci np. liści, gałęzi, skoszonej trawy.
 4. W punkcie E.4 poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu, należy określić, czy odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i ogrodowe) przekazywane będą przedsiębiorcy, czy na nieruchomości znajduje się kompostownik lub odpady ulegające biodegradacji wykorzystane będą w inny sposób na własne potrzeby.
 5. W punkcie E.5, w zależności od rodzaju zabudowy i miejsca zamieszkania wybiera się odpowiednio pkt E.5.1. lub E.5.2. lub E.5.3. lub E.5.4.,
 • w kolumnie „b” należy podać liczbę pojemników w jakie będzie wyposażona nieruchomość w oparciu o średnie roczne ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych w ciągu roku przez jednego mieszkańca, tj. 2,20 m3 oraz częstotliwość ich odbioru określoną w uchwale, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 litrowy na każdą nieruchomość (wg Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wołów z dnia 29.11.2012 r.). Następnie na podstawie Uchwały Nr XXXVII/240/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 18.12.2012 r. w kolumnie „d” należy obliczyć wysokość miesięcznej opłaty za podstawienie pojemników przez przedsiębiorcę, jeśli właściciel nieruchomości nie posiada własnych pojemników. Będzie to iloczyn liczby pojemników podanej w kolumnie „b” i stawki opłaty za podstawienie pojemnika z kolumny „c”.
 • Opłaty za podstawienie pojemników określone w Uchwale Nr XXXVII/240/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 18.12.2012 r.
  • Pojemnik 110 l (0,11 m3) – 2,29 zł za miesiąc,
  • Pojemnik 120 l (0,12 m3) – 2,29 zł za miesiąc,
  • Pojemnik 1100 l (1,1 m3) – 21,44 zł za miesiąc,
  • Pojemnik KP-5 (5 m3) – 65,52 zł za miesiąc,
  • Pojemnik KP-7 (7 m3) – 71,93 zł za miesiąc.

 

 1. W punkcie E.6 wylicza się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, do której należy dodać wysokość opłaty za podstawienie pojemnika, jeśli właściciel nieruchomości nie posiada własnych pojemników.
 • Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty podstawowa stawka opłaty będzie wynosić:
  • 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady segregowane (stawkę wpisujemy w punkcie E.6. w kolumnie „a”),
  • 20,30 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady niesegregowane (stawkę wpisujemy w punkcie E.6. w kolumnie „b”).

 

 • W polu nr 119. wpisuje się liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość z części E.2.
 • W polu nr 120. wpisuje się wysokość opłaty za podstawienie pojemnika, wyliczoną w części E.5
 • W kolumnie „e” w polu nr 122 wpisuje się obliczoną wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami (uzyskaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych). W tej samej kolumnie w polu nr 123 wpisuje się „Wysokość kwartalnej opłaty”, czyli sumę z pola 122 pomnożoną przez 3.

 

Ostatnie pole do wypełnienia to pole E.7. deklaracji, w którym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, należy złożyć oświadczenie, że podane w deklaracji dane zgodne są ze stanem faktycznym i czytelnie podpisać deklarację oraz wpisać datę wypełnienia deklaracji.

 

 

 

Dodano: Piątek, 16 sierpnia 2013