Deklaracja D-3

Urząd Miejski w Wołowie informuje, że Deklaracje D-3 oraz korekty Deklaracji D-3 należy składać w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miejskiego w Wołowie, przy ul. Piłsudskiego 27 (w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), I piętro, pok. nr 1 i 6, tel. 71/380-96-05 lub 515-444-106.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI D-3 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOŁÓW – DLA USŁUG DODATKOWYCH

Deklaracja D-3 przeznaczona jestdla właścicieli nieruchomości, którzy zgłoszą zapotrzebowanie na kontener przeznaczony na odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku samodzielnie przeprowadzonego remontu.

Deklarację należy wypełnić czytelnie i złożyć w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miejskiego w Wołowie, przy ul. Piłsudskiego 27 (w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), I piętro, pok. nr 1 i 2., co najmniej 7 dni przed planowanym terminem skorzystania z usług dodatkowych.

 

 1. 1.      Wypełnianie deklaracji rozpoczyna się od punktu B, w którym należy zaznaczyć pozycję „Złożenie deklaracji”. W przypadku aktualizacji danych zawartych w pierwszej deklaracji, np. gdy liczba kontenerów okaże się niewystarczająca, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację. Wówczas należałoby zaznaczyć pozycję „Korekta deklaracji” i wpisać datę zaistnienia tych zmian.

 

 1. 2.      W punkcie C deklaracji należy zaznaczyć podstawę władania nieruchomością, tzn. czy jest to właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, współwłaściciel, zarządca nieruchomości wspólnej, czy najemca bądź dzierżawca.

 

 1. 3.      W punkcie D należy podać dane dotyczące podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji i nieruchomości, na której powstają odpady, takie jak: dane osobowe, dane adresowe podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji i nieruchomości, na której powstają odpady. W przypadku współwłasności dane osobowe i adresowe współwłaścicieli należy podać w punkcie D.2. deklaracji. W przypadku osób upoważnionych do reprezentacji właściciela nieruchomości w punkcie D.2. w polach 32-36 należy podać dane osobowe i adresowe, nr telefonu (nieobowiązkowo) oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo (szczegółowe lub ogólne, z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).

 

 1. 4.      W punkcie E.1. należy zadeklarować liczbę pojemników, potrzebnych do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku remontu:
 • Z kolumny „a” wybieramy odpowiedni rodzaj kontenera.
 • Liczbę kontenerów, na które zgłaszamy zapotrzebowanie wpisujemy w kolumnę „b”.
 • W kolumnie „d” obliczamy wysokość opłaty za usługę dodatkową. Opłata stanowi iloczyn liczby kontenerów z kolumny „b” i stawki opłaty za usługę dodatkową z kolumny „ c”. Uzyskaną kwotę, po zaokrągleniu do pełnych złotych, wpisujemy w pole nr 59.

 

Stawka opłatyza usługę dodatkową (kolumna „c”):

 • Kontener KP-3 (3 m3) – załadunek do 3 ton – 110,00 zł,
 • Kontener KP-5 (5 m3) – załadunek do 5 ton – 175,00 zł,
 • Kontener KP-7 (7 m3) – załadunek do 7 ton – 245,00 zł.

Do powyższych kwot zostanie doliczona opłata za składowanie odpadów w wysokości 87,70 zł/Mg (tonę) za czysty gruz ceglany lub 158,75 zł/Mg (tonę) za gruz zmieszany.

 

 1. 5.      Opłatę należy uiścić w terminie do 7 dni od wykonania usługi.

 

 1. 6.      Ostatni punkt do wypełnienia to punkt E.2. deklaracji, w którym należy czytelnie podpisać deklarację oraz wpisać datę jej wypełnienia.
Dodano: Piątek, 16 sierpnia 2013