Uchwały Rady Miejskiej

Poniżej znajdują się uchwały Rady Miejskiej, które regulują nowy system odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Wołów. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (tekst jednolity).

- Uchwała Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst jednolity).

- Uchwała Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (tekst jednolity).

- Uchwała Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wołów (tekst jednolity).

Dodano: Piątek, 16 sierpnia 2013