Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów

Organizacje Spotkanie

W ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 17 stycznia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Boraszyńskie Oczka na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

 Dotację w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przyznaje się na realizację przez Stowarzyszenie Boraszyńskie Oczka zadania pod nazwą: Wspieramy i doradzamy - Wołowski Punkt Doradczy w terminie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dodano: Poniedziałek, 18 lutego 2019