Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów należących do Gminy Wołów w prawo własności

Herb Wołowa

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716) z późniejszymi zmianami.

1 STYCZNIA 2019 ROKU NASTĄPIŁO (Z MOCY PRAWA)PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

1. Nie jest wymagany wniosek.

2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).

3. Zaświadczenie o przekształceniu zostanie wydane i doręczone właścicielom z urzędu.

JAKIE NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄ PRZEKSZTAŁCENIU?

1. Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane na cele mieszkanioweczyli zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi,

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,

3) budynkami, o których mowa wyżej, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innym obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

2. W przypadku gdy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, przekształcenie następuje z dniem, w którym to zezwolenie stało się ostateczne.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.

1. Burmistrz Gminy Wołów wyda zaświadczenie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i prześle na adres właściciela ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

2. Zaświadczenie zostanie przesłane Sądowi Rejonowemu w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej oraz Starostwu Powiatowemu w celu dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Zaświadczenie zawiera m. in. informację o wysokości opłaty za przekształcenie.

CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ, CO MAM ZROBIĆ?

1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela

- w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku: Wniosek o wydanie zaświadczenia w terminie 4 miesięcy

- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu: Wniosek o wydanie zaświadczenia w terminie 1 miesiąca

2. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Wołów 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001 z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

1. Opłaty roczne za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.

2. Opłata roczna za przekształcenie jest równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.

Jeżeli opłata roczna za użytkowanie wieczyste podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie jest równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.

3. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

Pozostałe opłaty wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACIĆ OPŁATĘ W 2019 ROKU?

Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 roku co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 roku dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 i za rok 2020.

BONIFIKATY

Bonifikaty udzielane są na wniosek właściciela.

- Bonifikata od opłaty rocznej za dany rok.

Rada Miejska w Wołowie wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych (za dany rok kalendarzowy) osobom fizycznym, które wykażą, że ich dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018r. wyniosło 4585,03 zł.)

Warunki udzielania bonifikaty od opłaty rocznej:

Uchwała nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikaty od opłaty przekształceniowej za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej, za dany rok

- Bonifikata od opłaty wnoszonej jednorazowo za cały okres.

Rada Miejska w Wołowie wyraziła zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym położonym na obszarze Gminy Wołów bonifikat od opłat wnoszonych jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów w wysokości:

  1. 60 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

  2. 50 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

  3. 40 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

  4. 30 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

  5. 20 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

  6. 10 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Warunki udzielania bonifikat od opłat wnoszonych jednorazowo:

Uchwała nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.

Zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.

2. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.

3. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:

a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 1%,

b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2%,

c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3%.

4. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.

Dodano: Czwartek, 07 marca 2019