VI Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji - 27 marca 2019 r.

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 27 marca 2019 r.; godz. 13:00

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego2019 r.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 19 lutego 2019 r. - 19 marca 2019 r.

5. Fundusz sołecki – sprawozdanie z realizacji za rok 2018 r.

6. Czas dla mieszkańców Gminy.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/356/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

12. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

Dodano: Czwartek, 21 marca 2019