Gmina Wołów liderem w projekcie Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus

Dariusz Chmura, burmistrz Gminy Wołów podpisał porozumienie w sprawie współpracy odnośnie realizacji pakietowego projektu budowy mieszkań na wynajem w gminach Wołów, Strzegom, Strzelin, Środa Śląska, Jaworzyna Śląska.


Jest to bardzo ważne porozumienie, ponieważ da ono naszym mieszkańcom możliwość zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych - komentuje burmistrz Dariusz Chmura. Miejsce realizacji programu Mieszkanie Plus w naszej gminie to ul. Gliniana w Wołowie. Mieszkania zgodnie z planem mają zostać wybudowane w gminie w ciągu najbliższych dwóch lat. Podpisanie porozumienia między samorządami zostało poprzedzone przeprowadzeniem w gminie ankiet, w których mieszkańcy mogli wskazać swoje oczekiwania i potrzeby względem programu Mieszkanie Plus. W badaniach udział wzięło 230 mieszkańców.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zakłada się, że partner prywatny przejmie odpowiedzialność za realizację inwestycji, jej sfinansowanie (w tym zapewnienie źródeł finansowania), wybudowanie, utrzymanie oraz zarządzanie. Planuje się, że strona publiczna – Gmina Wołów zapewni docelowych odbiorców przedsięwzięcia - najemców lokali, którzy będą ponosić opłaty z tytułu korzystania z efektu rzeczowego przedsięwzięcia (lokali mieszkalnych), a w sytuacji gdy liczba tych najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie przedsięwzięcia Gmina Wołów (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na te niezasiedlone lokale i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania (najmu). Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmować więc będzie formę opłaty za dostępność. Najemcy lokali mieszkalnych będą uprawnieni do nabycia na własność wynajmowanych lokali mieszkalnych, a stosunkiem prawnym regulującym uprawienie do korzystania z lokalu będzie umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Gmina Wołów oczekuje skalkulowania czynszu najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności przez najemcę (przy zastrzeżeniu możliwości skorzystania przez najemców z dopłat wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania -Dz. U. z 2018 r., poz. 1540).

W związku z tym Gmina Wołów zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Wołów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.Test rynku jest etapem przedrealizacyjnym tego przedsięwzięcia.

Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań jego realizacji. Ewentualna umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym zawarta zostanie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 ze zm. – dalej „ustawa o PPP”) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej „PZP”). Z pomocą przeprowadzonego testu rynku Gmina Wołów dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji przedsięwzięcia i modelu jego finansowania, źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do sfinansowania przedsięwzięcia, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji.

Ogłoszenie postępowania związane z wyborem Partnera Prywatnego planowane jest na IV kw. 2019 r., prosimy zatem o lekturę Memorandum oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na wskazany poniżej adres w terminie do dnia 30 maja 2019 r.

 

Dodano: Środa, 15 maja 2019