Informacje o organizacji systemu odbioru odpadów

Informacje o orgaznizacji systemu odbioru odpadów w Gminie Wołów

Urząd Miejski w Wołowie informuje, że

a) Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Wołów jest:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o., ul. Poznańska 1, 56-100 Wołów, wyłonione w drodze przetargu ograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych z terenu Gminy Wołów”.

b) Miejscem zagospodarowania odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wołów:

- zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych przeznaczonych do składowania jest Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej, prowadzony przez Chemeko-System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław,

- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Składowisko Odpadów Komunalnych w Wołowie przy ul. Rawickiej, 56-100 Wołów.

c) PGK w Wołowie prowadzi Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, mieszczący się w Wołowie przy ul. Rawickiej (teren składowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:30.

W Punkcie Zbierania ZSEiE odbierane są:

- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
- sprzęt audiowizualny,
- sprzęt oświetleniowy,
- narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych,
- stacjonarnych narzędzi przemysłowych,
- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
- wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów,
- przyrządy do nadzoru i kontroli,
- automaty do wydawania.

d) PGK w Wołowie uruchomiło Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczący się w Wołowie, przy ul. Rawickiej (teren składowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 14:30.

W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane są:

- odpady zielone z ogrodów i parków,
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- szkło,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),
- zużyte baterie i akumulatory,
- odzież i tekstylia,
- odpady budowlano-remontowe,
- opakowania po środkach ochrony roślin.

e) Gmina osiągnęła za 2012 rok następujące poziomy:

Recyklingu - 14,77 %
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 59,70 %

Dodano: Czwartek, 03 października 2013