Sesja Rady Miejskiej w Wołowie 18 września o godzinie 13:00

Sesja Rady Miejskiej

Zwołuje się Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 18 września 2019 r. ( środa) o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 18 września 2019 r.; godz. 13:00

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Złożenie ślubowania przez Pana Janusza Wygodę w związku z wstąpieniem na wakujący mandat radnego.

 4. Informacja o podpisaniu protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 lipca 2019 r.

 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres od 16 lipca 2019 r. do 5 września 2019r. oraz z wykonania uchwał.

 6. Sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. – Spotkanie z Prezesem PCM Wołów Sp. zo.o.

 7. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy i mieszkańców Gminy.

 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów za I półrocze 2019r.

 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2019r.

 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie.

 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie za I półrocze 2019r.

 12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za I półrocze 2019r.

 13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019-2030.

 2. w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2019 rok.

 1. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020 – 2023

 2. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu

 3. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów

 4. w sprawie zmiany uchwały nr III/36/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin "Bychowo"

 5. w sprawie zmiany uchwały nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie

 1. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

 2. Interpelacje i zapytania Radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

 5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 

Dodano: Czwartek, 12 września 2019