Informacja o planowanych naborach organizowanych przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

LGD
Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich jest w trakcie ustalania terminów naborów z Samorządem Województwa. Wstępnie nabory planowane są na drugą połowę października 2019 r. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej LGD Krainy Łęgów Odrzańskich oraz portali społecznościowych, gdzie na bieżąco zamieszczane są najświeższe informacje o naborach:

"Uwaga – poniżej prezentujemy podstawowe informacje i nasze sugestie dotyczące priorytetów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. Nie jest to jednak katalog zamknięty działań (chyba że zaznaczyliśmy inaczej), bo ten określają przepisy ogólne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast zwracamy uwagę, że nabory ogłaszamy w ramach tematycznych przedsięwzięć i aby dany projekt mógł liczyć na dofinansowanie w pierwszej kolejności musi być zgodny z danym przedsięwzięciem i przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników, które zawsze podajemy w ogłoszeniu o naborze. Zanim zatem planujecie ubieganie się o dofinansowanie, zróbcie najpierw krótki test:

ü      Czy mój projekt wpisuje się w tematyczne przedsięwzięcie z naboru?

ü      Czy mój projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika/wskaźników określonych w ogłoszeniu o naborze?

ü      Czy mam szansę na zdobycie minimum punktowego w ramach lokalnych kryteriów wyboru?

Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedzieliście tak, to warto spróbować i zastanowić się nad szczegółowym zakresem, zgodnością z wymogami formalnymi i przepisami, zaplanowaniem kosztów i harmonogramu, a w przypadku przedsiębiorczości oczywiście nad biznesplanem. Oczywiście chętnie pomożemy i podpowiemy!"

 

 

Przedsięwzięcie I: Turystyka Szlaku Odry

W tym przedsięwzięciu chcemy wspierać projekty, które przyczyniają się do rozwoju szeroko rozumianej oferty turystycznej naszego regionu, niezależnie od tego, czy będzie to niekomercyjna infrastruktura czy działalność gospodarcza.

Nabór/Działanie

Dla kogo

Na co

Dofinansowanie

WSPÓŁPRACA MIĘDZY PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI

Dla przedsiębiorców, czyli osób/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przy czym ze względu na zakres pomocy oraz przedsięwzięcie w ramach którego ogłaszany będzie nabór chodzi tu o przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym lub chcących rozwijać usługi turystyczne. Uwaga: zgodnie z odpowiedziami ARIMR definicja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest tu „rozszerzająca”, to znaczy można tu zaliczyć np. rolników prowadzących działalność agroturystyczną, a nie tylko przedsiębiorców, do których stosuje się ustawę „Prawo przedsiębiorców”.

 

Zgodnie z przepisami:

wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”,lub

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;

[…] Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3 jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.

„Po ludzku”:

zwracamy uwagę na poniższe sformułowania: świadczenie usług turystycznych – porozumienie – zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług – zwiększenie sprzedaży .

Jako że jest to projekt współpracy niezbędna minimalna liczba podmiotów wnioskujących wynosi 2 J. W tym działaniu chodzi o sieciowanie, wspólną promocję oraz stworzenie wspólnej oferty turystycznej z podkreśleniem jednego kanału sprzedaży dla klienta końcowego, czyli turysty. Na przykład w Kletnie dwie firmy utworzyły: Wypożyczalnię rowerów elektrycznych „Nad stawami” (https://kletno.com/wypozyczalnia-rowerow/). Inspirujące?

Alokacja: 100 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 100 tys. zł

Poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych

 

ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU

Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd.

Zgodnie z przepisami:

rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

„Po ludzku”:

Rynek zbytu to każde miejsce (realne lub wirtualne) lub sposób/narzędzie (np. sieć), gdzie potencjalny odbiorca (ze względu na przedsięwzięcie – turysta) może zakupić szeroko rozumianą usługę turystyczną (oczywiście lokalną, z zakresu lokalnej/regionalnej oferty turystycznej).

Alokacja: 99 559,96 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: jak wyżej J

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, np. przedsiębiorca: do 70%, organizacja pozarządowa czy mieszkaniec do 95%.

 

 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

 

Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje przy czym nabór dedykowany jest w dużej mierze samorządom pozarządowe itd.,.

Zgodnie z przepisami:

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Po ludzku”:

ze względu na przedsięwzięcie, w ramach którego ogłaszany będzie nabór, będziemy wspierać jedynie infrastrukturę turystyczną i/lub rekreacyjną. Ze względu na ogólnodostępność i niekomercyjność infrastruktury zasadniczo nabór jest kierowany do samorządów. Preferowana jest infrastruktura wspierająca rozwój turystyki w naszym regionie, np. ścieżki rowerowe, piesze, edukacyjne, mała infrastruktura wodniacka  itp.

Alokacja: 1 071 550,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:  200 000,00 zł

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – do 63,63%.

 

Przedsięwzięcie II: Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich”

W tym przedsięwzięciu chcemy wspierać wszystkie inicjatywy, które pomogą nam budować z jednej strony rozpoznawalną markę regionu, a z drugiej strony silny produkt czy usługę opartą o lokalne zasoby. Co ważne, ten produkt czy usługa powinna charakteryzować się wysoką jakością i niepowtarzalnością, powinno się czuć rękę jej twórcy J. Czym są dla nas lokalne zasoby? To szeroko rozumiane dziedzictwo przyrodnicze, historyczne czy kulturowe regionu oraz jego mieszkańcy. Dlatego przedsięwzięcie to skupia się w dużej mierze na producentach lokalnych, rękodzielnikach, rzemieślnikach. Chcemy tu także wspierać niekomercyjne działania, np. zagrody edukacyjne, ekomuzea, inicjatywy, które promują i odtwarzają rzemiosło i tradycje. Ważne jest dla nas, aby ten produkt/usługa kojarzyła się z miejscem, abyśmy się wzajemnie identyfikowali. My chcemy z jednej strony móc się chwalić takimi produktami/usługami i odwrotnie – chcemy, aby dany producent/usługodawca promował swój produkt poprzez powiązanie go z miejscem jego powstawania, ze swoim regionem, czyli z Krainą Łęgów Odrzańskich/Szlakiem Odry.

INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd.

Zgodnie z przepisami:

tworzenie  lub  rozwój  inkubatorów  przetwórstwa  lokalnego  produktów  rolnych  będących  przedsiębiorstwami spożywczymi  w rozumieniu  art. 3 pkt 2 rozporządzenia  (WE)  nr 178/2002 Parlamentu  Europejskiego  i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski  Urząd  ds.  Bezpieczeństwa  Żywności  oraz  ustanawiającego  procedury  w zakresie  bezpieczeństwa  żyw- ności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywność.

„Po ludzku”:

Inkubator przetwórstwa lokalnego to nowe rozwiązanie, którego celem jest wsparcie przetwórstwa spożywczego na małą skalę. Inkubator to inaczej miejsce, w którym można legalnie i zgodnie z przepisami przetwarzaćposiadane produkty rolne. Jest to zatem mały zakład przetwórstwa spożywczego udostępniany zainteresowanym osobom – w największym uproszczeniu „kuchnia na wynajem”. Inkubator w dużej mierze skierowany jest do rolników, aby mogli przetwarzać swoje produkty, ale w równym stopniu mogą z niego korzystać koła gospodyń wiejskich czy po prostu mieszkańcy zainteresowani przetwórstwem i sprzedażą swoich produktów. Inkubator może być komercyjny lub niekomercyjny, natomiast projekt dotyczący jego utworzenia musi obowiązkowo zakładać korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy (wnioskodawcę)! Poradniki i materiały dotyczące inkubatorów kuchennych znajdziecie na naszej stronie. Zachęcamy także do odwiedzenia poniższych stron: http://produktlokalny.pl/inkubator-kuchenny/, http://www.inkubator-kuchenny.pl/

Alokacja: 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:  500 000,00 zł

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, ogólnie do 95% kosztów kwalifikowanych, za wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – do 70% kosztów kwalifikowanych i jednostek sektora finansów publicznych -  nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie KŁO planujące założyć własną firmę (czyli nie prowadzące jeszcze działalności gospodarczej, a jeśli prowadziły własną firmę, to muszą minąć co najmniej 2 lata od jej zamknięcia). Uwaga: ze wsparcia nie mogą skorzystać osoby ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną zgodnie z PKD  jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

Zgodnie z przepisami:

podejmowanie działalności gospodarczej

„Po ludzku”:

Podejmowanie działalności gospodarczej J. Czyli założenie własnej firmy. Zwracamy uwagę na zgodność zakresu planowanej firmy z przedsięwzięciem – musi to być firma w sektorze produktów i usług  lokalnych, która wzmocni markę „Krainy Łęgów Odrzańskich” – patrz ogólny opis przedsięwzięcia. Chcielibyśmy, aby rezultatem zrealizowanych projektów była oferta produktów lokalnych wytworzonych z zasobów lokalnych, w tym produkty żywnościowe (np. sery, wyroby mięsne, przetwory, pieczywo, makarony, suszone owoce, grzyby itp.) czy produkty rękodzielnicze/rzemieślnicze również takie, które mają szansę stać się promowanymi przez nas pamiątkami z terenu KŁO. Preferowany zakres obejmuje także sprzedaż i dystrybucja  produktów lokalnych pod wspólną marką KŁO. 

Alokacja: 200 000,00 zł

Kwota dofinansowania:  50 000,00 zł. Uwaga jest to tzw. premia, czyli kwota dotacji jest sztywna, można się ubiegać o 50 tys. zł, nie mniej, nie więcej.

Poziom dofinansowania: nie dotyczy, pomoc ma formę tzw. premii, nie trzeba wykazywać wkładu własnego.

Rozwijanie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na obszarze KŁO to znaczy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres prowadzenia działalności gospodarczej wpisany do CEIDG znajduje się na obszarze KŁO, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze. W przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą siedziba lub siedziba oddziału musi się znajdować na obszarze KŁO.

Zgodnie z przepisami:

rozwijanie działalności gospodarczej

„Po ludzku”:

Rozwijanie działalności gospodarczej J. Czyli rozwój własnej firmy. Zwracamy uwagę na zgodność zakresu planowanej działalności (rozwijanej lun nowotworzonej w ramach istniejącej firmy – nowe PKD) z przedsięwzięciem – musi to być firma w sektorze produktów i usług  lokalnych, która wzmocni markę „Krainy Łęgów Odrzańskich” – patrz ogólny opis przedsięwzięcia oraz informacje powyżej.

Zwracamy również uwagę, że efektem projektu powinno być zasadniczo utworzenie nowego miejsca pracy (pełny etat) i jego utrzymanie przez 3 lata od wypłaty tzw. płatności końcowej. Tego obowiązku nie ma, gdy wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza 25 tys. zł., przy czym minimalna wartość operacji wynosi 50 tys. zł.

Alokacja: 300 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania: jak wyżej

Poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych

 

Projekt grantowy – Marka lokalna KŁO

Dla wszystkich potencjalnych grantobiorców, ale przede wszystkim organizacje pozarządowe, mieszkańcy.

Zgodnie z przepisami:

Projekt grantowy realizowany będzie w ramach działania: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Przypominamy, że projekt grantowy to nowy model dofinansowania małych inicjatyw oparty o zasadę  regrantingu, gdzie LGD najpierw ogłasza tak zwany nabór grantobiorców, a następnie na podstawie wybranych zadań opracowuje własny projekt grantowy i składa wniosek o jego  dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

 

„Po ludzku”:

Tu chcemy skupić się na wsparciu zadań, które przyczynią się do kreowania i wzmacniania marki lokalnej KŁO, to jest chcemy wspierać istniejące lub nowopowstałe zagrody edukacyjne/ekomuzea, aby mogły rozwijać swoją ofertę edukacyjną. Chcemy również wspierać takie projekty, w ramach których będą realizowane np. szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne przeznaczone dla rękodzielników, małych producentów lokalnych czy rolników, np. z zakresu rolniczego handlu detalicznego, tworzenia i promowanie oferty, kreowania produktu lokalnego, sieciowania itp. Będziemy zatem wspierać działania szkoleniowe i doradcze wspierające lokalnych producentów, wytwórców oraz usługodawców.

Alokacja: 200 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 50 tys. zł (uwaga, w projektach grantowych jest też określona minimalna kwota dofinansowania, tj. 5 tys. zł)

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych

 

Przedsięwzięcie III Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich”

Przedsięwzięcie III Przedsiębiorczy mieszkańcy obejmuje jedynie nabory na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie to jest przewidziane dla wszystkich tych, którzy nie wpasowują się w dwa poprzednie przedsięwzięcia, a jednocześnie chcą zakładać lub rozwijać swoje firmy. Nie mamy tutaj tematycznego ograniczenia, jak to było w przypadku Przedsięwzięcia I „Turystyka na Szlaku Odry” czy „Marka KŁO”.

Rozwijanie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na obszarze KŁO to znaczy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres prowadzenia działalności gospodarczej wpisany do CEIDG znajduje się na obszarze KŁO, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze. W przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą siedziba lub siedziba oddziału musi się znajdować na obszarze KŁO.

Zgodnie z przepisami:

rozwijanie działalności gospodarczej

„Po ludzku”:

Rozwijanie działalności gospodarczej J.Nie ma tu ograniczenia tematycznego, jednak należy tu zwrócić uwagę na kryteria wyboru i wyróżnione usługi priorytetowe, bo w dużej obszary działalności mieszczące się w tych usługach priorytetowych mają największą szanse na dofinansowanie.

Alokacja: 194275,00. zł

Maksymalna kwota dofinansowania: jak wyżej

Poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych

 

Przedsięwzięcie V. „Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”

Wzmacnianie kapitału społecznego – edukacja i animacja

Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd.

Zgodnie z przepisami:

wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w tym  przez  podnoszenie  wiedzy  społeczności  lokalnej  w zakresie  ochrony  środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

„Po ludzku”:

W tym naborze chcemy wspierać wszelkie działania, które przyczyniają się do upowszechniania wiedzy o regionie i jego dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym, a także upowszechniają wiedzę o odnawialnych źródłach energii.  Będziemy zatem dofinansowywać działania związane z edukacją ekologiczną (w tym OZE), przyrodniczą, regionalną oraz dokumentalistyką.

Liczba działań związanych z edukacją ekologiczną, regionalną i odnawialnymi źródłami energii oraz dokumentalistyką. Przykładowe zakresy projektów: rozwój bazy i oferty kulturalnej, w tym muzeów, izb pamięci etc; rozwój infrastruktury i programów edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w tym dotyczących OZE; zastosowanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych w prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; tworzenie i rozwijanie projektów artystycznych i dokumentalnych związanych z dziedzictwem i tożsamością mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich; wsparcie edukacji regionalnej dotyczącej specyfiki i dziedzictwa społecznego, przyrodniczego, historycznego, kulturowego, w tym współpracy w tym zakresie.

Alokacja: 173 898,04 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:  jak wyżej

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, ogólnie do 95% kosztów kwalifikowanych, za wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – do 70% kosztów kwalifikowanych i jednostek sektora finansów publicznych -  nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - zabytki

Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd.

Zgodnie z przepisami:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

„Po ludzku”:

W tym naborze będzie można uzyskać do 100 tys. zł na renowację obiektów zabytkowych. Będziemy chcieli wesprzeć projekty, dzięki którym minimum 3 zabytki zostaną poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim.

 

Alokacja: 300 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:  100 000,00 zł

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, ogólnie do 95% kosztów kwalifikowanych, za wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – do 70% kosztów kwalifikowanych i jednostek sektora finansów publicznych -  nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Dodano: Czwartek, 26 września 2019