XVI Sesja Rady Miejskiej w Wołowie VIII Kadencji - 26.11.2019 r. godz. 13:00

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień   26 listopada 2019 r. ( wtorek) o godz. 13.00w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad  Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu  26 listopada 2019 r.; godz. 13:00

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu  protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29.10.2019r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres od 17.10.2019 r. do 13.11.2019r. oraz z wykonania uchwał.
 5. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy i mieszkańców Gminy.
 6. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wołów w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019-2030.

2)     zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2019 rok.

3)     zmiany uchwały nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

4)     obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2020

5)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 1. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
  4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Dodano: Wtorek, 19 listopada 2019