Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Wołowie 17.12.19 r.

Sesja Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 17 grudnia 2019 r.; godz. 13:00

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 14.11.2019 – 6.12.2019 oraz z wykonania uchwał.

 4. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy i mieszkańców Gminy.

 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia Gminy Wołów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 2. zmiany uchwały nr XV/134/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 3. zmiany uchwały nr XV/235/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Mojęcicach

 4. zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Mojęcicach.

 5. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie w 2019r.

 6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołów na rok szkolny 2019/2020

 7. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów.

 8. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2020

 9. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Wołów w ramach repatriacji nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów

 10. zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie.

 11. planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie na 2020 rok.

 1. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

 2. Interpelacje i zapytania Radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

 5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 

Dodano: Środa, 11 grudnia 2019