ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Biznes

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Gminy Wołów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej,  powołanej do  opiniowania ofert zgłoszonych w ramachotwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

 

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom:

  1. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)     są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b)     nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

c)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

d)    mają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 oraz 2018r. poz.149) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji Konkursowej następuje  na podstawie  formularza zgłoszenia (załącznik nr 1).

Wybór kandydatów do Komisji Konkursowej:

  1. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
  2. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydata/-ów na członków Komisji Konkursowej.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby  upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/-ami należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Wołowie, 56-100 Wołów, Rynek 34 lub przesłać pocztą do dnia 03.01.2020 r.  Decyduje data wpływu pisma do Urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na  realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę.

 

Wszelkich informacji udziela:

Patrycja Olech – Wydział Spraw Społecznych (pok.nr 11), tel. 71/ 319 13 52

 

Zgłoszenie kandydata - formularz.docx

Dodano: Piątek, 20 grudnia 2019