II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomości położonej w Ratajach, dz. nr 103/12 AM-1

o g ł o s z e n i e

 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014 poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej w Ratajach.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 15.01.2020r.

 

Rataje

 

Działka niezabudowana nr 103/12 Am 1 o pow. 0,4000 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00024344/8.

W  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  działka  oznaczona  jest  symbolem  R/6 -   przeznaczenie  podstawowe  –  tereny  rolnicze,  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej  zabytków archeologicznych  oznaczonej  na rysunku planu symbolem OW, na działce występuje lokalizacja stanowiska archeologicznego nr 17/38/76-24 AZP.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Zgodnie z art.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu. W związku z powyższym w przypadku sprzedaży przedmiotowej działki Notariusz w pierwszej kolejności zawrze umowę warunkową. Jeżeli w terminie miesiąca KOWR nie złoży oświadczenia o skorzystaniu      z przysługującego jej prawa dochodzi do podpisania umowy właściwej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.    

            Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

            Cena  wywoławcza – 11.982,66 zł.

             Wadium – 1.200,00 zł.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 16.03.2020r. o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 10.03.2020r. w pieniądzu, gotówką lub przelewem, na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Wołów wpłaconą kwotą. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć dowód tożsamości. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, zobowiązany jest on złożyć przed przystąpieniem do przetargu dokument pełnomocnictwa.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu         i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub przedłożenie przez oferenta zgody jego współmałżonka, wyrażonej w formie aktu notarialnego

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego       w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel.  71 319 13 24. Sprawę prowadzi Daniela Osińska.

Dodano: Wtorek, 28 stycznia 2020