Opłata adiacencka na rzecz Gminy Wołów

Ratusz latem

1) opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

[podstawa prawna: art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami]

 

 • Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, burmistrz może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.

 • Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

 • Zwiększenie wartości nastąpi jeżeli w wyniku podziału powstaną działki, których cechy, np. takie jak wielkość, konfiguracja granic, sposób skomunikowania z drogą publiczną, spowodują podniesienie atrakcyjności rynkowej nieruchomości.

  Podstawę do ustaleń w tym zakresie stanowi opinia rzeczoznawcy majątkowego.

 • W gminie Wołów stawka opłaty wynosi 15 % wzrostu wartości.

   

 

2) opłata adiacencka z tytułu budowy infrastruktury technicznej

[podstawa prawna: art. 143-148b ustawy o gospodarce nieruchomościami]

 

 • Jest to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej.

 • Podstawę do ustaleń w tym zakresie stanowi opinia rzeczoznawcy majątkowego.

 • Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

 • Burmistrz może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

 • Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

 • W gminie Wołów stawka opłaty wynosi 25 % wzrostu wartości.

 

Dodano: Środa, 05 lutego 2020