IV ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomości położonej w Sławowicach dz. nr 65/3 AM-1

o g ł o s z e n i e

 

Zgodnie z art. 39  ust.2 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014 poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sławowicach.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 27.08.2019 r.; drugi 22.10.2019 r.; trzeci 21.01.2020r.

 

Sławowice

 

Działka niezabudowana nr 65/3 Am1 o pow. 0,1355 ha, Księga Wieczysta nr WR1L/00029479/8 wraz            z udziałem 1/3 części w działce  niezabudowanej nr 65/6 Am1 o pow. 0,0545 ha, KW nr WR1L/00041886/4.

W  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  działka  nr 65/3 oznaczona jest symbolem MNR/10 - przeznaczenie podstawowe  –  tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,        w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem OW a  działka 65/6 oznaczona jest symbolem KDPJ/6 - ciągi pieszo– jezdne, w strefie ochrony konserwatorskiej  zabytków archeologicznych znaczonej na rysunku planu symbolem OW.

Wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki nr 65/3 przebiega sieć wodociągowa. W związku z powyższym nabywca nieruchomości przy zawarciu umowy sprzedaży ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Wołów jako właściciela urządzeń przesyłowych. Ponadto przez północno-wschodnią część działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.    

            Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

            Cena  wywoławcza – 28.900,00 zł.

             Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .

            Wadium – 2.900,00 zł.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 17.03.2020r. o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 11.03.2020r. w pieniądzu, gotówką lub przelewem, na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Wołów wpłaconą kwotą. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć dowód tożsamości. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, zobowiązany jest on złożyć przed przystąpieniem do przetargu dokument pełnomocnictwa.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu         i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub przedłożenie przez oferenta zgody jego współmałżonka, wyrażonej w formie aktu notarialnego

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego        w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel.  71 319 13 24.

Dodano: Czwartek, 06 lutego 2020