Kwalifikacja wojskowa 2020 w Gminie Wołów

wojsko

Kwalifikacja dla mieszkańców Gminy Wołów rozpoczyna się 19 marca. Każda osoba objęta tegoroczną kwalifikacją musi przejść badania Powiatowej Komisji Lekarskiej, która będzie przyjmować w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.

 

Termin kwalifikacji wojskowej 2020 dla mieszkańców Gminy Wołów to 19-24 marca 2020

 

 Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.  
2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
3. osoby urodzone w latach 1999- 2000, które:

• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 

4. kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 poz. 944),

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 1. Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

 2. Ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób,

 3. Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,

 4. Założeniem ewidencji wojskowej,

 5. Wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),

 6. Przeniesieniem do rezerwy,

 7. Rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej.

Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania). Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z niżej wymienionych kategorii zdrowia:

 • „A" „zdolny do czynnej służby wojskowej"- oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;

 • „B" „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej" - oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

 • „D"  „niezdolny do czynnej służby wojskowej w  czasie pokoju";

 • „E" „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny".

Skład orzekający powiatowej komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej,  są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Na potrzeby ewidencji wojskowej osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w  przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej i ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, które nie zostały przeniesione do rezerwy przedstawiają:

 • wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na  ustalenie tożsamości,

 • powiatowej komisji lekarskiej;

posiadane dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań  specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniej kwalifikacji wojskowej,

 • wojskowemu komendantowi uzupełnień;

wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A", „B" lub „D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej i założeniu ewidencji wojskowej zostają z urzędu przeniesione do rezerwy.

WAŻNE!

 • zgodnie z art. 26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2019 r. poz. 1541) osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 • art. 26 ust.1c osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej:

  • w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 r.  poz. 174),

  • albo osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2020 r. poz 53),

  • osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które zostały zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w  rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172), jeżeli przedstawią powiatowej komisji lekarskiej orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność do czynnej służby wojskowej można nie poddawać badaniom lekarskim.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E") nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują również rozplakatowane obwieszczenia wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

Wobec osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed komisją lekarską lub do kwalifikacji wojskowej, będzie nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo odmówią poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

Dodano: Środa, 12 lutego 2020