Sprzedaż nieruchomości - Wołów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

herb small

O g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz.651 ze zm. ) oraz § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o sprzedaży w drodze I rokowań nieruchomości położonej w obrębie miasta Wołów.

Wołów ul. Marii Skłodowskiej-Curie

1.Nieruchomość niezabudowana działka nr 25/31 AM 51 o pow. 0,2772 ha
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1L/00026387/5
Nieruchomość leży w obszarze oznaczonym w planie przestrzennego zagospodarowania symbolem U/P - funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodarcza z wykluczeniem inwestycji uciążliwych.

Cena wywoławcza do rokowań: 58.598,00 zł + 23% VAT
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca – 826,80 zł.

Nieruchomość jest zadrzewiona i zakrzaczona. Wycinka występującego w granicach nieruchomości drzewostanu i krzewów będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

4. Na sprzedaż ww. nieruchomości zostały przeprowadzone 2 ustne przetargi nieograniczone w dniach 05.08.2013 r. i 11.10.2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

5. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać, w zamkniętych kopertach z opisem „Rokowania ul. Marii Skłodowskiej – Curie dz. 25/31", w punkcie obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek – Ratusz) do dnia 13.12.2013 r.

6. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie pokój nr 14.

7. Rokowania zostaną przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek – Ratusz - sala sesyjna 19.12.2013 r.
Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia oraz zakwalifikowanie do ustnej części rokowań nastąpi w obecności uczestników rokowań w dniu 19.12.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali sesyjnej.
Komisja przeprowadzi ustną część rokowań osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.

8. Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach winny wpłacić do dnia 13.12.2013 r., gotówką lub przelewem, zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 6.000,00 zł, na konto Gminy w Wołowie: PKO BP S.A. Oddział w Wołowie nr 72 1020 5242 0000 2402 0029 2979) tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.

9. Zaliczka wpłacona przez osobę, której oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczki wpłacone przez osoby, których zgłoszenia nie zostały wybrane, zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia rokowań.

10.W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w wyznaczonym miejscu i terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na jej rzecz.

11. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

12. W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przed przetargiem przez niego oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Zgłoszenie powinno zawierać
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki, o której mowa w pkt. 8.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319-13-14.

 

Dodano: Czwartek, 14 listopada 2013