Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

segregacja

Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura informuje mieszkańców Gminy Wołów, że:

- Od 1 kwietnia obowiązuje selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych. Dodatkową frakcją, którą narzuca Ustawa jest frakcja BIO.

- Nie ma konieczności składania nowej deklaracji w związku ze zmianą stawki opłaty
( nie dotyczy osób chcących skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów i właścicieli, którzy dotychczas nie segregowali odpadów);

- obowiązek wnoszenia opłaty przypada do 15 dnia każdego miesiąca (dotychczas kwartał)

- zawiadomienia o zmienionej wysokości opłaty wraz z blankietami dowodów wpłat dostarczane są obecnie za pośrednictwem operatora pocztowego;

- zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

UWAGA! Warunek konieczny do skorzystania ze zwolnienia: posiadanie kompostownika przydomowego oraz zgłoszenie kompostownika w nowej deklaracji D-1 (druk poniżej);

- zmiany danych należy dokonywać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej za okres wsteczny (z wyjątkiem śmierci mieszkańca). W przypadku mieszkańców wyrażających chęć kompostowania od 1 kwietnia termin na złożenie deklaracji przypada do 10 maja 2020r.

- w związku z odwołaniem przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Wołowie zachęca się mieszkańców do składania deklaracji związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą:

1) środków komunikacji elektronicznej (warunki i tryb składania deklaracji dostępne pod adresem: http://www.wolow.pl/epuap/

2) za pomocą poczty tradycyjnej pod adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów

3) lub poprzez pozostawienie wypełnionej deklaracji bezpośrednio w budynku Ratusza – skrzynka nadawcza pozostawiona jest na drzwiach wejściowych

Link do deklaracji

 

Wszelkie informacje dostępne są pod numerami telefonów:

- 71 319 14 34 lub 71 319 14 18 – w sprawach złożenia deklaracji i wymiaru opłaty

- 71 319 14 19 -  w zakresie dokonanych wpłat, istniejących zaległości lub nadpłat.

Dodano: Poniedziałek, 30 marca 2020