ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA WYKONAWCÓW AUDYTÓW UPROSZCZONYCH

czyste powietrze 1

W związku z realizacją projektu „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, poszukujemy audytorów, zainteresowanych wykonywaniem dla mieszkańców 7 gmin uczestniczących w projekcie, uproszczonych audytów energetycznych, według metodologii określonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.Maksymalna cena jednostkowa:

wykonania uproszczonego audytu energetycznego brutto – 430,50 zł brutto w tym

dokonania weryfikacji– 246 zł brutto 

(w sytuacji nie spełnienia warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego).

Gminy biorące udział w projekcie: Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród.ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA DO SKŁADANIA 

w terminie do 14.04.2020 r. na adres piece@zmigrod.com.pln/w dokumentów:

- oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do zaproszenia wraz z niezbędnymi dokumentami tj. referencjami  zawierającymi co najmniej: nazwę  wykonawcy zadania, termin wykonania, rodzaj wykonanego dokumentu tj. audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej bądź audyt uproszczony oraz potwierdzenie prawidłowości wykonania w/w dokumentów,

- dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych w zaproszeniu przez audytora, który realizować będzie usługę,

- parafowany ramowy wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.


Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta musi być złożona w języku polskim;

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym zapytaniu wyłącznie jedną ofertę;

d) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

e) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularze

Załącznik nr 2 - Wzór Umowy

 

Wyłonienie wykonawców PODPISANE

Dodano: Piątek, 03 kwietnia 2020