Odwołuje IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łososiowicach, dz. nr 58/3 Am 1

ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65  późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy Wołów 

 

odwołuje  IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołów

ogłoszony na dzień 21.04.2020 r. na godz. 11.00.

 

 

Łososiowice

Działka niezabudowana nr 58/3 Am 1 o pow. 0,1392 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00028568/2.

W  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  działka  oznaczona jest symbolem MNR/5 - przeznaczenie  podstawowe  –  tereny  zabudowy zagrodowej  i mieszkaniowej jednorodzinnej, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem OW.

Na działce znajdują się drzewa owocowe i krzewy. Ewentualną wycinkę istniejącego drzewostanu należy uzgodnić z Gminą Wołów.Działka jest ogrodzona.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.    

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  wywoławcza – 31.450,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .

Wadium – 3.200,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Przetarg odwołuje się w związku ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami zakażenia koronawirusem COVID-19 aby przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu się.

 

 

Dodano: Czwartek, 09 kwietnia 2020