Odwołuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pełczynie, dz. nr 149/7 Am 1

 

ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65  późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy Wołów 

 

odwołuje  II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołów

ogłoszony na dzień 22.04.2020 r. na godz. 11.00.

 

 

Pełczyn

 Działka niezabudowana nr 149/7 Am 1 o pow. 0,0276 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00028576/1.

W  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  działka  oznaczona jest symbolem MNR/18 - przeznaczenie  podstawowe  –  tereny  zabudowy zagrodowej  i mieszkaniowej  jednorodzinnej, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem OW, w strefie „B” ochrony  konserwatorskiej. Działka  zakrzaczona  i zadrzewiona  pojedynczymi drzewami. Ewentualną wycinkę istniejącego  drzewostanu  należy uzgodnić z Gminą Wołów.  Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.    

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  wywoławcza – 5.586,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .

Wadium – 600,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odwołuje się w związku ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadkami zakażenia koronawirusem COVID-19 aby przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu się.

Dodano: Czwartek, 09 kwietnia 2020