Sprzedaż nieruchomości w Wołowie - rejon ul. Tadeusza Kościuszki

herb small

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 39 i 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 13 ust. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r., poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.

Pierwszy przetarg odbył się 14.10.2013 r.

Wołów – rejon ul. Tadeusza Kościuszki
Działka zabudowana nr 10/1 Am 47 o pow. 2,3045 ha . KW WR1L/00034304/9.
Na nieruchomości znajduje się 8 budynków murowanych o łącznej powierzchni ok. 2140 m2 , 3 silosy murowane o pow. ok. 35 m2 każdy, oraz silos o pow. 900 m2 . Budynki murowane jednokondygnacyjne w złym stanie technicznym. Obiekty zdewastowane, niezabezpieczone, częściowo grożące zawaleniem.

Nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość oznaczona jest symbolem U/P – aktywność gospodarcza z wykluczeniem inwestycji uciążliwych oraz S.A 909 stanowisko archeologiczne nr 52/42 – ślad osadnictwa: neolit.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Nieruchomość jest zadrzewiona i zakrzaczona. Wycinka występującego w granicach nieruchomości drzewostanu i krzewów będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Komórki o pow. po 14,84 m 2 każda, znajdujące się w trzech budynkach gospodarczych są przedmiotem najmu do dnia 31.05.2013 r.(5 komórek) oraz dzierżawy na czas nieoznaczony (4 komórki). Każdą z umów można rozwiązać z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie własności.
Cena wywoławcza nieruchomości – 399.240,10 zł.
Wadium – 40.000,00 zł.
Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca – 3.693,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 02.01.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie Rynek-Ratusz ( sala konferencyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 24.12.2013 r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: PKO BP S.A. Oddział w Wołowie nr 72 1020 5242 0000 2402 0029 2979) tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu).
Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży a pozostałym oferentom zwrócone. Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Urzędu różnicę między ceną netto wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium, a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przed przetargiem przez niego oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel.71/ 319 13 14.

Dodano: Piątek, 22 listopada 2013