XXIII Sesja Rady Miejskiej w Wołowie VIII Kadencji - 29.05.2020 r. godz. 13:00

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

                  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień  29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 13.00w Sali Widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.

 

Porządek obrad  Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu  29 maja 2020 r.; godz. 13:00

 

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020 r.
4. Informacja o podpisaniu protokołu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 10 marca 2020 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 17.02.2020 – 19.05.2020 oraz z wykonania uchwał.
6. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy i mieszkańców Gminy.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały nr XVIII/165/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2020-2032.

2)     zmiany uchwały nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2020 rok.

3)     emisji obligacji.

4)     przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych w obrębie miasta Wołowa w latach 2020 – 2023.

5)     przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Wołów.

6)     udzielenia przez Gminę Wołów dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej relacji Wrocław Główny – Wołów/ Wołów – Wrocław Główny.

7)     zatwierdzenia Zarządzenia nr 69/2020 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wołów.

8)     zatwierdzenia Zarządzenia nr 70/2020 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z placów zabaw na terenie Gminy Wołów.

9)     zmiany uchwały nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów”.

10) zmiany uchwały nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie.

11) rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Wołów.

12) rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.

13) rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
12. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 

Dodano: Poniedziałek, 25 maja 2020