Sprzedaż nieruchomości - Prawików

herb small

Zgodnie z art. 38 i 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 13 ust. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r., poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Prawikowa.

I przetarg odbył się 04.11.2013 r.

Prawików
Działka zabudowana nr 731 AM 1 o powierzchni 0,1721 ha Księga Wieczysta nr WR1L/00029736/8

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 324,8 m2 nadającym się do rozbiórki.

W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość oznaczona jest symbolami: MNR – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, KD.2 komunikacja publiczna- ulica kl. „D", GSB strefa „B" ochrony konserwatorskiej, SOW – strefa „OW" obserwacji archeologicznej. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, ograniczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena nieruchomości – 13.531,50 zł.
Wadium – 1.400,00 zł.
Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca – 258,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 10.01.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie Rynek-Ratusz ( sala sesyjna).
Wadium musi zostać wniesione do 07.01.2014 r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży a pozostałym oferentom zwrócone. Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Urzędu różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe.
W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przed przetargiem przez niego oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/3191314.

Dodano: Wtorek, 03 grudnia 2013