Sprzedaż nieruchomości - Wołów (ul. Osiedlowa)

herb small

Zgodnie z art. 38 i 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 13 ust. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.

Wołów – ul. Osiedlowa
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek numer: 1/63, 1/65, 6/15, 6/16, 6/17, 6/21 AM 21 o łącznej pow. 1244 m² WR1L/00024985/3.


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki numer 1/63, 6/15, 6/16, 6/17 AM 21 oznaczone są symbolem MN/56 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy, natomiast działki numer 6/21 i 1/65 AM 21 oznaczone są symbolem ZN/54 – tereny zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych.

Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego.

W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie własności.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69.367,00 zł + 23 % VAT ustalony dla części ceny nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę.
Wadium – 7.000,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 4.234,80 zł. poniesie nabywca.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 07.03.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie Rynek-Ratusz ( sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do dnia 03.03.2014 r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wołowie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu).

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży a pozostałym oferentom zwrócone. Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Gminy różnicę między ceną netto wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium, podatek VAT a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przed przetargiem przez niego oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel.71 319 13 14.

 

Dodano: Wtorek, 28 stycznia 2014