Sprzedaż nieruchomości - Wołów (ul. J. Kaczmarskiego)

herb small

Zgodnie z art. 38 i 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 13 ust. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r., poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.

Wołów – ul. J. KACZMARSKIEGO
Działka niezabudowana nr 16/54 AM 50 o pow. 1287 m2, KW WR1L/00025163/2.

W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem MN/113 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy oraz w obszarze dwudziestopięcioletniego dopływu wód.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie własności.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 88.531,00 zł. + 23 % VAT
Wadium – 9.000,00 zł.

Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 316,80 zł. poniesie nabywca.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 07.03.2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie Rynek-Ratusz ( sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do dnia 03.03.2014 r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wołowie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu).

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży a pozostałym oferentom zwrócone. Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Urzędu różnicę między ceną netto wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium, podatek VAT a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przed przetargiem przez niego oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 14.

 

Dodano: Wtorek, 28 stycznia 2014