Sprzedaż nieruchomości - Warzęgowo

herb small

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Warzęgowo w gminie Wołów.

Warzęgowo
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 13,20 m2 oznaczona jako działka nr 24/3 Am 1 o pow. 0,0277 ha Księga Wieczysta nr WR1L/00028451/9.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze oznaczonym symbolami:
MU/1 – zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz w strefie B tożsamej z obszarem ruralistycznym ujętym w wykazie zabytków i OW strefa ochrony konserwatorskiej.

Działka jest wolna od obciążeń, ograniczeń na rzecz osób trzecich i zobowiązań.
Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza nieruchomości – 4.706,80 zł.
Wadium – 500,00 zł.
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 258,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 11.03.2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek-Ratusz, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do dnia 07.03.2014 r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wołowie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu).

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Urzędu różnicę między ceną netto wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przed przetargiem przez niego oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 14.

Dodano: Wtorek, 28 stycznia 2014