Sprzedaż nieruchomości - Wołów (ul. Polna)

herb small

Zgodnie z art. 39, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.651 ze zmianami) oraz § 13 ust. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2108) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

I przetarg odbył się 09.12.2013 r.

Wołów – ul. Polna
Działka niezabudowana nr 11 AM 26 o pow. 0,5145 ha KW WR1L/00025005/7

W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość oznaczona jest symbolem AG/22 – tereny aktywności gospodarczej oraz OW strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Działka jest zadrzewiona i zakrzaczona. Wycinka występującego w granicach nieruchomości drzewostanu i krzewów będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości. Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza nieruchomości – 149.301,00 zł + 23% VAT
Wadium – 15.000,00 zł.
Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca – 1.718,80 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 06.03.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie Rynek-Ratusz ( sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 03.03.2014r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto Gminy w Wołowie: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wołowie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu).

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przed przetargiem przez niego oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/3191314.

 

Dodano: Poniedziałek, 03 lutego 2014