Sprzedaż nieruchomości - Wołów (ul. Rawicka)

herb small

Zgodnie z art. 38 i 40 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zmianami) oraz § 13 ust. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r., poz. 2108) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.

Wołów – rejon ul. Rawickiej
Działka niezabudowana nr 25/2 AM 2 o pow. 5077 m2 KW WR1L/00026406/5

W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość oznaczona jest symbolem P/1 – tereny działalności przemysłowej.
Wzdłuż granicy z działką nr 25/1 biegnie napowietrzna linia wysokiego napięcia. Na działce stoi słup elektryczny. Działka jest zadrzewiona i zakrzaczona. Wycinka występującego w granicach nieruchomości drzewostanu i krzewów będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie własności.
Cena wywoławcza nieruchomości – 154.877,00 zł + 23% VAT
Wadium – 16.000,00 zł.

Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca – 378,80 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 05.03.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie Rynek-Ratusz ( sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do dnia 28.02.2014 r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto Gminy w Wołowie: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wołowie nr 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przed przetargiem przez niego oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/3191314.

Dodano: Poniedziałek, 03 lutego 2014