Sprzedaż nieruchomości - Rudno (II przetarg)

herb small

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Rudno w gminie Wołów.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 14.01.2014 r.

Rudno

Działka niezabudowana nr 43/1 Am 4 o pow. 1800 m2 Księga Wieczysta nr WR1L/00028928/4.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolami:
MNR – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,
R/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy polowe,
leży w granicach parku krajobrazowego „Dolina Jezierzycy" i w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dębniańskie Mokradła" kod PLH020002.

Działka jest wolna od obciążeń, ograniczeń na rzecz osób trzecich i zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza nieruchomości – 10.833,90 zł. (do 1/3 części ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT ustalony dla części nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę).
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, które poniesie nabywca – 236,80 zł.
Wadium – 1.100,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 27.03.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek-Ratusz, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 21.03.2014 r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu).
Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Urzędu różnicę między ceną netto wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium, podatek VAT a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 15.

Dodano: Wtorek, 18 lutego 2014