Sprzedaż nieruchomości - Wołów – ul. Akacjowa

herb small

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

Wołów - ul. Akacjowa
Nieruchomość niezabudowana o pow. 1194 m² składająca się z działek nr: 102/4 i 94/1 AM 44 (KW WR1L/00025072/7).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/(1-179) – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy. Ponadto nieruchomość leży w obszarze:

- strefy ochrony dwudziestopięcioletniego dopływu wód,
- strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych,
- stanowiska archeologicznego nr 53/53/75-25 AZP (cmentarzysko ciałopalne z okresu halsztackiego) wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 566/Arch/71 z 24.05.1971 r., które podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, koszty dodatkowych ekspertyz i badań ponosić będzie nabywca nieruchomości.

Wzdłuż południowej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia. Na działce stoi słup energetyczny.
Nieruchomość jest zakrzaczona i zadrzewiona samosiejkami. Wycinka występującego w granicach nieruchomości drzewostanu i krzewów będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki poniesie nabywca nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działek podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń na rzecz osób trzecich.
Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 75.502,00 zł. + 23 % VAT

Wylicytowana w przetargu część ceny odpowiadająca 81,66 % powierzchni nieruchomości objętej stanowiskiem archeologicznym nr 53/53/75-25 AZP zostanie obniżona o 50 % zgodnie z art. 68 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, które pokryje nabywca –384,80 zł.
Wadium – 8.000,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ze względu na to, że część nieruchomości objęta jest stanowiskiem archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków, które podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości są zobowiązane do przedstawienia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, przed przetargiem, programu zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zasadami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przetarg jest ograniczony do osób, które w terminie do 30.06.2014 r. złożą w Urzędzie Miejskim w Wołowie (Rynek 34):

1. zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,
2. pozytywną opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dotyczącą przedłożonego przez oferenta programu zagospodarowania działki,
3. dowód wpłaty wadium na konto Gminy Wołów.

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu w dniu 02.07.2014r.
Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 03.07.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie (Rynek-Ratusz, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do dnia 30.06.2014 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości będzie możliwe po wydaniu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po przetargu, decyzji o pozwoleniu na przeniesienie własności zabytku.

Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Urzędu różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przed przetargiem przez niego oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 15.

Dodano: Czwartek, 08 maja 2014